Privacy beleid

1. Algemeen

Dit privacybeleid is van toepassing op de persoonsgegevens (hierna de "gegevens") die wij over u verzamelen in het kader van de organisatie van de Europese Ontmoeting over de Sociale Economie op 12 en 13 februari 2024 in Luik. Door gebruik te maken van onze site of door ons uw gegevens te bezorgen via een van onze onlineformulieren, aanvaardt u de praktijken beschreven in dit Privacybeleid. Als u de bepalingen van dit charter niet aanvaardt, is het beter om onze site niet te gebruiken en uw gegevens niet aan ons mee te delen.

2. Gegevens van de verantwoordelijke voor de verwerking

2.1 Sitebeheerder

Deze site wordt beheerd door het departement Sociale Economie van de Waalse Overheidsdienst Economie, Tewerkstelling, Onderzoek. Alle vragen of suggesties in verband met de site kunnen worden gericht aan het adres: info@socialeconomy2024.eu.

2.2. Onderaannemers

In het kader van de organisatie van het evenement European Social Economy Meeting dat op 12 en 13 februari 2024 in Luik plaatsvindt, werden de volgende onderaannemers aangesteld:

2.2.a. Site-ontwikkeling

  • Hungry Minds
  • Route de Louvain-la-Neuve, 4 bte 19, 5001 Namen (Belgrade)

2.2.b. Registratiebeheerder

  • CECOFORMA
  • Wetstraat 42, 1000 Brussel

3. Welke gegevens verzamelen we, met welk doel en op welke rechtsgrondslag?

Wij verzamelen de gegevens die u ons stuurt via het voorregistratieformulier op deze site en via cookies die door ons worden geplaatst of, meer in het algemeen, door diensten van derden.

3.1 Formulier "Contact

Het doel van dit formulier is om ons in staat te stellen te reageren op het verzoek waarvoor u het formulier hebt ingevuld, met name als reactie op uw bericht in het ad-hoc veld. De gegevens worden alleen opgeslagen en verwerkt voor de doeleinden van het tot stand gebrachte contact.

3.2 Wettelijke basis

De rechtsgrondslag voor deze verwerking is uw toestemming.

4. Hoe lang bewaren we uw gegevens?

We bewaren uw gegevens zo lang als nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld (d.w.z. de organisatie van de European Social Economy Meeting) en in overeenstemming met de huidige wetgeving.

5. Aan wie kunnen uw gegevens worden overgedragen?

De hierboven genoemde onderaannemers voldoen aan de wetgeving inzake gegevensbescherming en bieden voldoende garanties dat passende technische en organisatorische maatregelen zijn geïmplementeerd, zodat de verwerking voldoet aan de vereisten van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en de bescherming van uw rechten wordt gewaarborgd.

Wij verkopen of verstrekken de gegevens die wij over u verzamelen niet aan derden.

In bepaalde omstandigheden bieden onze website en applicaties u plug-ins van verschillende sociale netwerken. Als u kiest voor interactie met een sociale netwerksite, zullen uw activiteiten op onze site of via onze applicaties ook toegankelijk zijn op dat sociale netwerk. Lees het privacybeleid van deze sociale netwerken voor gedetailleerde informatie over het verzamelen en overdragen van persoonlijke informatie, uw rechten en hoe u een bevredigende privacyinstelling kunt verkrijgen.

6. Wat zijn uw rechten?

  • Recht op toegang: u hebt het recht om uw gegevens te allen tijde en kosteloos te raadplegen.
  • Recht op rectificatie: u hebt het recht te eisen dat onjuiste gegevens worden gecorrigeerd en dat ongeschikte of niet langer noodzakelijke gegevens worden verwijderd. Wij vestigen uw aandacht op het feit dat u te allen tijde verplicht bent de juistheid van de gegevens die u ons verstrekt te controleren.
  • Recht op wissen: als u niet langer wilt dat uw gegevens worden verwerkt en u in aanmerking komt voor het recht op wissen, verwijderen wij uw gegevens uit onze database.
  • Recht op overdraagbaarheid: voor zover nodig hebt u ook het recht om uw gegevens over te dragen onder de voorwaarden die zijn vastgelegd in de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.
  • Recht op bezwaar: u hebt het recht om bezwaar te maken tegen elk gebruik van uw gegevens voor wervingsdoeleinden.
  • Recht op beperking van de verwerking: tot slot hebt u het recht om de verwerking van uw gegevens te laten beperken, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, op voorwaarde dat u hier uitdrukkelijk om verzoekt.

7. Hoe kunt u uw rechten laten gelden?

Stuur een e-mail naar info@socialeconomy2024.eu

8. Koppelingen naar andere websites en diensten

Onze site kan links bevatten naar sites van derden (waaronder sociale netwerken).

Wij hebben geen controle over hoe sites en diensten van derden omgaan met uw persoonlijke gegevens. Wij controleren geen sites en diensten van derden en zijn niet verantwoordelijk voor deze sites en diensten van derden of hun privacypraktijken. Lees de privacyverklaringen van alle sites of diensten van derden die u opent vanaf onze sites of diensten.

9. Beveiliging

We passen passende technische en organisatorische beveiligingsregels toe om vernietiging, verlies, vervalsing, wijziging, onbevoegde toegang, onbedoelde bekendmaking aan derden en elke andere onbevoegde verwerking van gegevens te voorkomen.

10. Clausule inzake beperking van aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van de beheerder of zijn bovenvermelde onderaannemers is beperkt tot directe schade, met uitsluiting van elke indirecte schade. Zij kunnen nooit aansprakelijk worden gesteld voor schade die als indirect wordt beschouwd, zoals, maar niet beperkt tot, verlies van gegevens, financieel of commercieel verlies, winstderving, verhoging van algemene kosten, verstoring van de planning.

Bovendien kunnen ze niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van onrechtmatige manipulatie van de gegevens door derden (gegevensdiefstal, virussen, phishing of andere computermisdrijven).

We willen er ook op wijzen dat de links naar de Website hyperlinks en andere verwijzingen kunnen bevatten naar andere sites die wij niet beheren of controleren en waarop deze bepalingen niet van toepassing zijn. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites of de aanbiedingen, producten en diensten die zij aanbieden. We raden u daarom aan om de privacybeschermingsregels van elke site die u bezoekt zorgvuldig te lezen, omdat deze kunnen afwijken van deze regels.

11. Wat gebeurt er in geval van een geschil?

Als je van mening bent dat we een van onze wettelijke en/of contractuele verplichtingen niet nakomen, neem dan contact met ons op door een e-mail te sturen naar info@socialeconomy2024.eu.

We zullen ons uiterste best doen om u zo snel mogelijk een vervolg te geven.

Eventuele claims, klachten of grieven kunnen worden behandeld door een e-mail te sturen naar info@socialeconomy2024.eu.

Als u niet tevreden bent met ons antwoord, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

De Belgische toezichthoudende autoriteit is:

GEGEVENSBESCHERMINGSAUTORITEIT

Pressestraat 35, 1000 Brussel

Mail: contact@apd-gba.be

12. Toepasselijk recht en jurisdictie

Deze bepalingen worden beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgisch recht, dat het enige toepasselijke recht is in geval van een geschil.

Elk geschil dat niet in der minne kan worden geschikt binnen een termijn van ten hoogste een maand na het ontstaan ervan, welke termijn in onderling overleg kan worden verlengd, kan door de meest gerede partij worden voorgelegd aan de Franstalige hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Namen, die als enige bevoegd zijn.

13. Ingangsdatum

Dit beleid is opgesteld en in werking getreden op 11.12.2023. We behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, delen van dit beleid op elk gewenst moment te wijzigen, aan te passen, toe te voegen of te verwijderen.

Als u vragen hebt, kunt u uw bericht sturen naar: info@socialeconomy2024.eu